Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Beleid Erfgoedverordening

Erfgoedverordening

Naar aanleiding van de invoering van de Wabo met ingang van 1 oktober 2010, is de Monumentenverordening Dordrecht omgevormd tot de Erfgoedverordening Dordrecht. De verordening wordt gehanteerd in die gevallen waarbij in bestemmingsplannen nog geen aparte archeologieparagraaf is opgenomen. In 2020 wordt een nieuwe Erfgoedverordening verwacht.

 

PDF-bestandErfgoedverordening (99 kB)

Instandhouding van archeologische verwachtingsgebieden


Artikel 15  Instandhoudingbepaling
1. Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning een archeologisch verwachtingsgebied te verstoren, te beschadigen of te vernielen.

2. Het verbod in lid 1 is niet van toepassing indien;
a.   het een verstoring betreft die plaatsvindt in:
- een gebied met een lage archeologische verwachting;
- een gebied met een middelmatige archeologische verwachting én de verstoringsdiepte niet groter is dan 100 cm beneden maaiveld;
- een gebied met een hoge archeologische verwachting én de verstoringsdiepte niet groter is dan 70 cm beneden maaiveld;
- een gebied met een zeer hoge archeologische verwachting én de verstoringsdiepte niet groter is dan 40 cm beneden maaiveld;
b.   in het geldend bestemmingsplan bepalingen zijn opgenomen omtrent archeologische monumentenzorg;
c.   sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 2.12, eerste en tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en hierin voorschriften zijn opgenomen omtrent archeologische monumentenzorg;
d.   het college nadere eisen stelt met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden die leiden tot een verstoring van een archeologisch verwachtingsgebied als aangegeven op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart;
e.   een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt dat:
- het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden geborgd, of
- de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad, of
- in het geheel geen archeologische waarden aanwezig zijn.


Artikel 16  Opgraving en begeleiding
1. Indien binnen het grondgebied van de gemeente Dordrecht onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het doen van opgravingen in de zin van artikel 1 sub h Monumentenwet 1988, dient, onverminderd de overige bepalingen van deze wet:
a.   het college een programma van eisen vast te stellen, waarbij nadere eisen worden gesteld ten aanzien van het onderzoek;
b.   de archeologisch uitvoerder, voorafgaande aan het onderzoek, een plan van aanpak ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te overleggen.

2. In de nadere eisen neemt het college bepalingen op met betrekking tot het toezicht op de feitelijke uitvoering van het plan van aanpak. Tijdens het onderzoek dienen aanwijzingen van het college in acht te worden genomen.

3. Om te kunnen beoordelen of het plan van aanpak aan het programma van eisen en eventuele nadere regels voldoet, vraagt het bevoegd gezag advies aan een deskundige, zoals omschreven in de Wet op de archeologische monumentenzorg.


Bovendien is het met deze verordening mogelijk terreinen of gebieden met vastgestelde archeologische of cultuurhistorische waarden als gemeentelijk monument aan te wijzen. De gemeente Dordrecht kent op dit moment nog geen gemeentelijke archeologische monumenten. In aanmerking hiervoor komt bijvoorbeeld de 14e eeuwse fundering van de Beulstoren aan de Spuiboulevard (zie hiervoor ook Zichtbare archeologie).

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht