Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Beleid Wetgeving

Wetgeving

Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz)

Op 1 september 2007 is de Monumentenwet uit 1988 van een nieuw onderdeel voorzien: Hoofdstuk V, de Wet op de Archeologische Monumentenzorg.

 

De belangrijkste gevolgen van deze wet zijn: 

  1. de archeologische zorgplicht ofwel de verantwoordelijkheid voor het bodemarchief ligt bij de gemeente. Dit vereist inhoudelijke kennis van het eigen bodemarchief en het formuleren van eigen beleid.

  2. het veroorzakersprincipe: de veroorzaker of initiatiefnemer tot bodemingrepen betaalt de kosten voor het benodigde archeologische onderzoek.

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De belangrijkste gevolgen van deze wet voor de archeologie zijn:

 

  1. de integratie van de omgang met het bodemarchief in de systematiek van de ruimtelijke ordening ofwel het meewegen van archeologie in ruimtelijke plannen

  2. het archeologie-proof bestemmingsplan: planologische en juridische verankering van (de consequenties van) het archeologiebeleid.

 

Belangrijke links:

 

Veroorzakersprincipe

Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg is de initiatiefnemer tot bodemverstorende maatregelen verplicht de kosten van het benodigde archeologische onderzoek voor eigen rekening te nemen. Dit heet het veroorzakersprincipe. Dit geldt voor elke initiatiefnemer, ook als dat de gemeente zelf is.
De overweging hierbij is dat er sprake moet zijn van een uitdaging om het erfgoed zo verantwoord mogelijk mee te wegen en waar mogelijk te integreren in de voorgenomen ontwikkeling. Dit is de kern van het gedachtegoed van het verdrag van Malta en de gewijzigde Monumentenwet.

Kosten voor archeologisch onderzoek betreffen alle aspecten van dat onderzoek: overleg, programma van eisen, bureauonderzoek, voorbereiding, uitvoer veldwerk, uitwerking gegevens, evaluatie, waardering en selectie, specialistisch onderzoek, conservering vondsten, basisrapportage van het onderzoek tot en met het deponeren van vondsten en documentatie.


Meldingsplicht

In de Wet op de archeologische monumentenzorg zijn twee artikelen opgenomen over het melden van vondsten. In deze artikelen kan en mag ‘onze minister’ vervangen worden door de gemeente Dordrecht/team Archeologie.

 

Artikel 53

1.   Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister.

2.   De gerechtigde tot een roerend monument als bedoeld in het eerste lid, is gehouden het monument gedurende zes maanden, te rekenen van de dag van de in het eerste lid bedoelde melding, ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.


Artikel 54

Degene die bij het opsporen van monumenten, zonder dat daarbij verstoring van de bodem optreedt, waarnemingen doet, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat die waarnemingen van belang zijn voor de archeologische monumentenzorg, meldt die waarnemingen zo spoedig mogelijk bij Onze minister.

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht