Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Vondsten Zelf iets gevonden?

Zelf iets gevonden?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je (in je tuin) iets archeologisch vindt en misschien vraag je je af wat je dan moet doen.

Natuurlijk willen de gemeentelijk archeologen sowieso graag weten wat er waar uit de Dordtse bodem komt, zodat de kennis gebruikt kan worden bij toekomstige onderzoeken. Daarvoor kun je contact met ons opnemen, waarbij het enkel gaat om de informatie en een foto van je vondst. De vondst zelf mag je houden.

In de Erfgoedwet zijn de volgende twee artikelen opgenomen over het melden van vondsten.
____________________________________________________________


Paragraaf 5.1. Het verrichten van opgravingen, Artikel 5.1. Opgravingsverbod


  • 1 Het is verboden zonder certificaat daartoe handelingen te verrichten met betrekking tot het opsporen, onderzoeken of verwerven van cultureel erfgoed of onderdelen daarvan, waardoor verstoring van de bodem, of verstoring of gehele of gedeeltelijke verplaatsing of verwijdering van een archeologisch monument of cultureel erfgoed onder water optreedt.


Paragraaf 5.4. Meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming, Artikel 5.10. Archeologische toevalsvondst


  • 1 Degene die anders dan bij het verrichten van opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig mogelijk bij Onze Minister.

  • 2 De gerechtigde tot een archeologische vondst als bedoeld in het eerste lid, is gehouden de vondst gedurende zes maanden, te rekenen van de dag van de in het eerste lid bedoelde melding, ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.


In deze artikelen kan en mag ‘onze minister’ vervangen worden door de gemeente Dordrecht, vakteam erfgoed.


____________________________________________________________


Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht